Jump to content
Kurt Cobain - cuộc đời và sự nghiệp


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 t-rock

t-rock

  Âm nhạc hay đấy chứ

 • Thành viên thứ thiệt
 • 90 Bài Viết:

Gửi vào 13 December 2002 - 09:24 PM

Kurt Cobain sinh ng? 20/2/1967 t?i Hoquiam , sau d gia dnh anh d chuy?n d?n Aberdeen , 1 th? tr?n cch thnh ph? Seattle 150km v? pha Ty b?c trn b? bi?n Thi Bnh Duong . Khi Cobain du?c 7 tu?i th cha m? anh ly d? , v?t thuong d d kh?c su trong lng c?a anh , v trong ti?m th?c c?a mnh , Cobain d ko bao gi? c c?m gic du?c yu thuong , che ch? . Anh ni :" Ti l 1 d?a tr? ?m y?u , thu?ng xuyn b? hnh h? b?i b?nh vim ph? qu?n nn hay cu g?t , s?ng thu mnh v xa lnh x h?i ". Ln 11 tu?i , Cobain d du?c nghe v b? cu?n ht b?i ban nh?c . Pistols . y l ban nh?c d?u tin choi th? lo?i nh?c Punk . T?i Anh , Punk tr? thnh 1 hi?n tu?ng bng n? r?ng kh?p , nh?c c?a h? d th?i du?c nh?ng lu?ng sinh kh cho nh?ng ngu?i ?m y?u , t?t nguy?n , nh?ng ngu?i ko c du?c s? yu thuong , che ch? v ch?u nhi?u m?t mt trong cu?c s?ng . Cobain cng Krist Novoselic_linh h?n ban nh?c c?a mnh v 1 s? b?n b d v?c d?y 1 tro luu m nh?c m?i c?a nh?ng ban nh?c Anh qu?c nhu The Dammed , The Raincoast v Joy Division . Nh?c c?a Nirvana du?c d?nh hu?ng t? th? lo?i nh?c post punk ny .y l giai do?n m dng nh?c punk xu?t hi?n nh?ng ca khc hay v nh?ng giai di?u l? . Vo th?i di?m m Cobain b?t d?u tm ra phong cch nh?c cho chnh mnh th cung l lc anh g?p ph?i nh?ng n?i phi?n mu?n v bi quan trong cu?c s?ng Ban nh?c Nirvana du?c chnh th?c thnh l?p nam 1986 , d?n nam 1988 , h? d c bang demo ring cho mnh . T?i nam 1989 , h? d th?c s? ti?n b? v?i " Bleach " dia thu thanh d?u tin c?a c?a ban nh?c du?c th?c hi?n b?i Sub Pob, m?t hng dia d?c l?p. Trong album c?a h? "Unplugged in New York" pht hnh nam 1994, Cobain gi?i thi?u m?t ca khc n?m trong dia nh?c "Bleach", ca khc ny mang phong cch nh?c d?c trung c?a Nirvana: nh?m nh?ng mo m. Nirvana d k h?p d?ng v?i hng dia Geffen, m?t hng dia l?n v h? l ban nh?c khng chnh th?ng d?u tin lm du?c vi?c d. Nam 1991 s? ra d?i c?a album Nevermind" v dia don "Smell like teen spirit" nhu m?t lu?n di?n kch thch d?n dng d?o gi?i tr? trn ton th gi?i, album d do?t du?c dia B?ch Kim v du?c d? c? nhi?u gi?i.Nhung sau nh?ng thnh cng r?c r? , ch?ng bao lu ngu?i ta d nh?n ra r?ng chng ca si 24 tu?i trng y?u ?m v qu nh?y c?m ny l?i ko c du?c l?i s?ng lnh m?nh . C l?n Cobain d th nh?n r?ng :" N?u 1 ngi sao ca nh?c rock c t?i 101 cch s?ng , ti v?n c l?i s?ng c?a ring mnh ." ?i s?ng m?t m?i v tnh thuong m?i c?a m nh?c v vi?c ki?m ti?n d? dng d cng lm tang thm s? nghi?n ng?p c?a Cobain . ? noi su t?n dy lng v trong tm tr c?a Cobain , nh?ng n?i dau du?ng nhu cng tang thm , ma tu d ko gip anh ngui ngoai di m n l?i chnh l nguyn nhn c?a nh?ng n?i b?t bnh v cu gi?n m ? , anh d ch?u d?ng n nhu 1 v?t thuong dai d?ng , tn ph su?t cu?c d?i . Cc ca khc c?a CObain du?c th?ng nh?t qua cc tnh ch?t m?nh m? , d? d?i nhu ku go v?i nh?ng ca khc s?c s?o tu?ng ch?ng trong m nh?c cung ko c giy pht th?nh thoi . Hon bao gi? h?t , s? m?a mai c?a Cobain nh?m vo cu?c s?ng qua nh?ng sng tc dang d?n tr? thnh 1 con qui v?t ko th? ki?m sot n?i . Nh?ng m thanh d? d?i , kh nghe d?n chi tai , nh?ng do?n guitar tr?m d?c d?c trung k?t h?p v?i l?i ht khi th la ht om sm , lc l?i r?n ri , n tot ln 1 tnh ch?t gi?n d? , ?m i chnh l nh?c c?a Nirvana . nhung t?t c? nh?ng ci d l?i cu?n ht du?c gi?i tr? v l?p ngu?i b?t mn . Cobain d gy nn 1 ch?n d?ng khi cho ra d?i ca khc " Polly " . Sau d t lu , Cobain ku g?i cc fan c?a mnh b?ng di dng ch thch trn ba 1 album r?ng :" N?u b?n l 1 ngu?i ko qu tr?ng ph? n? v nh?ng ngu?i da den , ko thng c?m v?i nh?ng k? d?ng tnh luy?n i th xin hy d? cho h? v chng ti du?c yn ". L?i ku g?i c?a Cobain v gi tr? v cung nhu bao ngh? si khc , qua 1 dm , Cobain ch?t nh?n ra r?ng anh ch? l 1 ngu?i c du?c cht t quy?n l?c . Album " Nevermind " d mang v? cho Cobain 50 tri?u d la , nhung cu?c s?ng c?a Cobain gi? dy d hon ton tr? nn h?n d?n . Ngy 22/2/1992 , anh d t?i Hawai v cu?i Courtney Love , tr? c?t c?a nhm Hole . Sau d t lu , Nirvana pht hnh " Insecticide " , 1 dia nh?c t?ng h?p qua nhi?u sng tc . Thng 8 nam d , Cobain d ph?i vo vi?n d? di?u tr? v ma tu v chnh lc ny , b Frances Bean Cobain ra d?i . Vo nam 1993 , album " InUtero " pht hnh v chi?m ngay v? tr s? 1 . Nirvana ln du?ng cho 1 chuy?n luu di?n t? thi?n v chu?n b? thu thanh , ghi hnh cho bu?i bi?u di?n " Unplugged " c?a h? trn MTV , bu?i bi?u di?n d thuy?t ph?c du?c c? nh?ng khn thnh gi? tru?c dy coi thu?ng Cobain nhu 1 k? b?t ti g?p may . Vo ma ng cu?i nam 1993 , Nirvana b?t d?u chuy?n luu di?n kh?p Chu u . Sau hon 20 bu?i bi?u di?n , c? h?ng c?a Cobain c v?n d? v l?ch trnh di?n d b? gin do?n . Ngy 4/3/1994 , Cobain du?c dua vo b?nh vi?n c?p c?u trong tnh tr?ng hn m , sau d Cobain tr? v? Settle . Vo cu?i thng 3/1994 , chm trong h? su tuy?t v?ng , Cobain d?ng di di?u tr? 1 l?n n?a v t?i noi dy , nh?ng ngu?i thn v b?n b d cng anh v?t l?n ch?ng l?i nh?ng con nghi?n . Di?u tr? du?c n?a ch?ng , Cobain d?t nhin b? tr?n v r?i bi?n m?t . Ngy 8/4 , Cobain d t? nh?t mnh trong can phng sau bi?t th? c?a mnh r?i k sng vo mi?ng _ bum ! ngay sng hd , hng tri?u ngu?i hm m? d c m?t t?i noi Cobain t? v?n . V?i cc fan tr? tu?i th ko g c th? lm d?u b?t n?i dau bu?n c?a h? , ? M? v c , 1 s? fan qu khch d t? t? theo . Ci ch?t c?a Joplin , Marrison , Hendrix...l th?m tr?ng c?a 1 th? h? rock'n'roll do l?m d?ng v d? ko ru?u th ma tu ho?c c? 2 . Nhung cn ci ch?t c?a Cobain hon ton do s? m?t mt . Thi?u th?n tnh c?m su?t c? 1 d?i , trong tm h?n Cobain h?u nhu ko c du?c s? yu thuong , v che ch? c?a cha m? . Cobain c lng t? tr?ng , c cu?c s?ng d?c l?p , t? lo toan cho tuong lai v s?c kho? ngay t? nh? . Nhung Cobain d t? ti , m?c c?m khi bi?t r?ng b?n tr? hm m? anh d nh?n ra 1 s? th?t qu r v? th?n tu?ng c?a chng . Cobain gi?ng nhu h? v h? cung gi?ng nhu Cobain , d?u c?m th?y b? l?a d?i b?i nh?ng g m Cobain d lm . Ttru?c khi t? st , nh?ng lc ng?i 1 mnh trong tm tr?ng r?i b?i , b?n lo?n hay minh m?n , mong du?c c?m thng hay bu?n v v?ng , Cobain d l?n lu?t ghi l?i h?u nhu d?y d? m?i s? ki?n trong cu?c s?ng , t? nh?ng ni?m vui cho d?n n?i bu?n c?a anh . Ph?i chang Cobain d t? d?n v?t mnh khi vi?t :" B?n l ngu?i d? dng vu?t qua m?i r?c r?i , v?y hy thot ra kh?i di?u r?c r?i m chnh b?n dang m?c ph?i ".Grunge - d?m l?y h?p nha c?a nh?ng bp mo d?n c?c doan, n vi d?i ch?ng km g Heavy Metal hay Punk. Ph?n lyric c?a n th sao nh? ??? Ch?ng khc g m?t d?a tr? khc go khi gi?n d? v b? b? roi. Grunge ra d?i b?i s? dau d?n c?a c? m?t th? h? khc h?n v?i quang c?nh c?a rock LA tru?c n v?n dang tung honh trn ci th? t? cao t? d?i - thuy?t duy ng d?c tn.u?c d?t n?n mng d?u tin vo gi?a nh?ng nam 80 t?i m?t vng nh? b Seattle, Grunge d tr? nn v cng l?n m?nh trn kh?p th? gi?i vo nam 1991 v?i Nevermind c?a Nirvana. N d gy ?nh hu?ng trn d? m?i linh v?c t? th?i trang, m nh?c v th?m ch c? phim ?nh v?i nh?ng b? phim nhu: Singles, Sacker, Reality BiteNhung sau d ??? Kurt ch?t, Courtney nh?y vo Hollywood cn Pearl Jam v nh?ng ban khc g?n nhu bi?n m?t Britpop n?m ngay l?y ch? d?ng nyNhung Grunge, d?c bi?t l th? m nh?c c?a Kurt Cobain ko ch?t. Ngu?i ta ni r?ng, ngay c? m?t ca khc Nu metal hi?n nay nhu My Way c?a Limp Bizkit cung theo m?t ci so d? d du?c thi?t l?p trong Smells like teen spirit. R?i m?i thng trn cc t?p ch rock l?i th?y c m?t ban m?i tuyn b? h? d ch?u ?nh hu?ng t? Nirvana v t? Kurt. Ci c?n nh?n m?nh trong m nh?c c?a Nirvana d l thi d? Anti-guitarhero c?a Kurt, n d lm thay d?i nh?n th?c v thi d? c?a nh?ng k? choi guitar trong m?i th? lo?i. T?i sao v?y ???Theo Kurt th k? gieo m?m d?u tin cho Grunge l Melvins - M?t trong nh?ng nhm m anh r?t ua thch. u?c thnh l?p t? nam 1985, Melvins c nh?ng m thanh b? ?nh hu?ng t? tay guitar Tony Tommi c?a Black Sabbath. ?n lu?t mnh, Kurt d l?y nh?ng ch?t li?u t? Melvins v k?t h?p v?i nh?ng giai di?u khn ngoan cng s? nh?y c?m c?a mnh, chng lm cho Nirvana tr? thnh ban nh?c vi d?i nh?t vo d?u nh?ng nam 90. Nhung Grunge c th? d ra d?i t? tru?c Melvins b?i m?t ban tn l Green River, n du?c thnh l?p ngay t? nam1983. T?i th?i di?m ny Green River b? coi l m?t nhm Post-Punk v?i cc thnh vin lc d l Mark Arm v Steve Turner (sau ny l?p nn Mud Honey), Jeff Ament v Stone Gossard (Pearl Jam). Nhm d h?p nh?t Garage c?a nh?ng nam 80, Heavy Metal c?a nh?ng nam 70 v c? New Wave.Nam 1983, Kurt ch? 16 tu?i v d choi guitar du?c 2 nam. Nhung khng nhu nh?ng k? d?ng trang l?a , Cobain khng bao gi? thch s? ph php ch?y ngn tt m trn cy guitar hay c? ganh dua d? tr? thnh 1 th?n d?ng guitar. Kurt c cy guitar d?u tin nam 14 tu?i (1981 cng th?i gian Metallica du?c thnh l?p) Ngay khi c cy guitar, ti d b? n m ?nh. Kurt d c m?t vi bi bi h?c v? dn nhung sau 1 thng th Kurt c?m th?y chn ng?y khi c? ph?i choi di choi l?i Black in Black c?a AC/DC. Kurt cho r?ng nh?ng h?p m E, D, Ad l r?t t?t d? choi nh?c.Vo nam 1987, Grunge d b?t d?u t?o nn vc dng d?u tin c?a mnh: Soundgarden d pht hnh dia EP d?u tin Screaming Life, Alice In Chains v Tad d du?c thnh l?p. V Kurt v?i tay bass Krist Novoselic l?p nn Nirvana. 12 thng sau single d?u tin c?a nhm ra d?i: Love Buzz n th?t thch h?p d? t?o nn nh?ng ti?ng vo ve d?u tin trong b?i c?nh m nh?c Underground t?i Seattle. Album d?u tin c?a Nirvana Bleach du?c thu m v?i ch? 600$ d dm nh?ng nhnh d?u tin cho nhm.Album debut c?a Nirvana c th? m thanh qu gi?ng v?i nh?ng nhm cng th?i l Mudhoney v Tad, s? d?c qunh qu c?c doan khc h?n v?i nh?ng g m Nirvana cho ra d?i sau ny. Ngu?i ta cho r?ng trong album ny Kurt d c? tnh g?t di ci c?m tnh c?a mnh d? ph h?p v?i s? m ?nh v?n cn t? Metal ? nh?ng nam 70. M?t ph?n hai s? bi ht c?a Nevermind sau ny d du?c vi?t trong th?i gian c?a Bleach nhung d khng du?c dua vo album t?i ngay th?i di?m d.Sau khi luu di?n tay guitar Jason Everman d r?i b? nhm v sang d?u qun cho Soundgarden Anh ta qu heavy v khng ch?m ri nhu chng ti. Cobain ti?p t?c t?o ra nh?ng giai di?u m anh thch th, k?t h?p l?i t?t c? nh?ng g m mnh b? ?nh hu?ng: t? Black Sabbath, The Pixies v Black Flag, r?i thm vo d m?t cht Indie v New Wave c?a Raincoats, The Vaselines & The Meat Puppets Nh?ng m thanh c?a Nirvana. Khi tay tr?ng Chad Channing di theo Everman r?i kh?i ban nh?c v Dave Grohl vo th? ch?. H? d hon t?t b? 3 d?y s?c cng ph c?a mnh, t?o nn th? m thanh d?c trung v?i ph?n m? d?u ? ch?m ri r?i d?n chorus th b?t tung ln, l?t nho t?t c? v?i nh?ng m thanh mo m, di?n hnh l SmellTuy nhin Nirvana khng bao gi? cho r?ng h? t?o nn v nghi ra t?t c? th? m nh?c c?a mnh. Kurt lun ni v?i cc nh bo r?ng anh d l?y c?p tu?ng t? The Pixies, cn Dave Grohl cung cho r?ng h? c ci g d t? War Pig c?a Black Sabbath.Trong khi Nirvana n? l?c luy?n t?p 5 ngy m?t tu?n, c? g?ng mang t?t c? sinh kh c?a mnh vo m nh?cBng dng c?a h? d l? m? r nt hon. Nirvana tham gia vo nh?ng tour di?n trong nu?c v qu?c t? d?u tin. H? k h?p d?ng v?i Geffen sau l?i gi?i thi?u c?a Thurston Moore c?a Sonic Youth. Nirvana pht hnh Nevermind Album du?c nh?c d?n nhi?u nh?t trong nam v cung trong c? th?p k?, n cng v?i Ten c?a Pearl Jam v Bad Motorfinger c?a Soundgarden mang Grunge ln d?n d?nh cao nh?t vo nam 1991. Nhung ci vi d?i hon m Kurt lm du?c l n?m b?t l?y s? sng t?o m?i trong cch choi guitar. Gi?i tr? d du?c anh truy?n cho m?t cch nhn m?i v? m nh?c m ngu?i ta g?i n l: Less-is-More t?m d?ch l: t nhung hi?u qu?. T?o nn m nh?c th?c s? t? nh?ng bi h?c guitar phng dng mau qun, t? nh?ng cy guitar dng cho vo c?a hng d?ng nt v t? c? nh?ng ci pedal m ly xo xc t? nh?ng nam 70. Th?t m?a mai cho nh?ng cy guitar kh?ng long v?i d? ngn ngh? v d? th? k? x?o. Kurt b?t ng? xu?t hi?n, th?t xong xinhnhung l?i khi?n m?i tay guitar th?i di?m d ph?i ganh dua, m?i t?p ch Guitar d?u ph?i h?i tham v ca ng?i. Nhung Kurt lun t? ph? nh?n b?n thn khi du?c h?i v? cch choi dn c?a mnh, anh ni v?i t?p ch Guitar World: Ti ch? don thu?n choi theo giai di?u, nhi?u lc ti cn khng theo k?p cc giai di?u c?a ca khcnhung m?i ngu?i v?n thng c?m cho ti v? di?u ny.Sau s? cu?ng lo?n v kch d?ng c?a Nevermind Nirvana v d?c bi?t l Kurt du?ng nhu tr? nn lo l?ng v kho?ng cch c?a b?n thn h? v cc sng tc, chng du?ng nhu du?c ch?i chu?t qu bng mu?t sau khi du?c nh s?n xu?t mix. Kurt tm s? tru?c khi b?t tay vo album th? 3 r?ng c lc anh c?m th?y r?t chn ght ban nh?c v th? m nh?c dang ph?i t?o ra. Nirvana quy?t d?nh quay tr? l?i v?i ci g?c r? Punk c?a mnh, Kurt m?i Steve Albini tham gia s?n xu?t (dy l ngu?i d s?n xu?t ra album m Kurt thch nh?t Surfer Rosa cho nhm The Pixies).Trong In Utero Albini d c? g?ng tu?c b? nh?ng th? b? cho l g?n gi?ng v?i nh?ng ban khc, ko s? ch t?i ph?n ca t? dau d?n tuy?t v?ng c?a Kurt, mi s?c kh? nang vi?t nh?c d? c nh?ng giai di?u m?ch l?c. Khng chau chu?t trong cch choi guitar, ch? don thu?n l nh?ng m thanh t? chi?c Fender r? ti?n v?i nh?ng m thanh mo m. Kurt c th? khng c m?t di?m dam m mnh li?t s?ng ch?t cng cy guitar, nhung l?i c th? lm nn nh?ng hi?u qu? khi?n ngu?i khc ph?i dam m s?ng ch?t. Th? ki?m tra l?i Scentless Apprentice- nh?ng m thanh g?m g? ko d?c c?n dn, Radio Friendly Unit Shifter- du?ng nhu l s? ko l mng trn d?c dy dn cng v?i nh?ng m thanh nhi?u chi tai hay don gi?n ch? l nh?ng di?p khc su trong Heart Shaped BoxSau khi pht hnh In Utero Nirvana d du?c m?i choi Unplugged m?t bu?i cho MTV. Kurt khng khoi di?u ny l?m, khng mu?n tr? thnh m?t ngi sao trong nh dn sn kh?u nn Nirvana d m?i Meat Puppets cng di?n. Unplugged in NY l m?t bu?i di?n mi?n cu?ng c?a Kurt v?i m?t s? b?n cover l?i cc ca khc t? nh?ng nhm th?n tu?ng c?a mnh (d?c bi?t n?i b?t l b?n Where did u sleep last night c?a Leadbelly), Kurt lun c s? coi tr?ng d?i v?i nh?ng nhm m mnh tn sng.Nhung Nirvana d chm vo m?t kho?ng th?i gian vay mu?n, s? ham m heroin c?a Kurt d b?t d?u thay d?i b? m?t trn sn kh?u c?a nhm. M?t trong nh?ng l?n ph?ng v?n cu?i cng, Kurt d ni bng gi r?ng ban nh?c c th? s? khng ti?p t?c mi du?c: Ti r?t t? ho v nh?ng g chng ti d lm du?c, nhung cung ch?ng bi?t s? ti?p t?c du?c bao lu v?i ci phong cch ny. Ti c r?t nhi?u tu?ng v tham v?ng nhung n l?i khng n?m trong ci khi ni?m l?n v? Grunge m m?i ngu?i p cho ban nh?c t? tru?c t?i nay. Chng ti dang m?t m?i khi b? g?n cho ci nhn mc qu l?n, b?n c th? hnh dung s? ng?t ng?t ny ch? ???Th?c v?y, v?i m?t ban nh?c yu thch c? Beatles, Bay City Roller, The Knack v th?m ch c? Abba cung nhu yu Sonic Youth, The Pixies v Black Flagth ci ph hi?u Grunge s? ngy cng lm ban thm m?t m?i v vu?ng vu.M?c d ch?t y?u vo nam 1994, nhung ci phong cch m Kurt t? tay t?o nn v?i chi?c guitar cu k? d m?m cho v s? thanh nin ci kht khao v ni?m tin r?ng h? cung c th? choi guitar. Khng quan tr?ng d cho b?n choi guitar ? c?p d? kh? nang no, cung ch?ng c?n quan tm xem b?n c s? h?u m?t cy Les Paul x?n hay khng. Tru?c khi c Kurt, ngu?i ta thu?ng b? m ?nh nh?ng m thanh guitar v?i nh?ng lu di th?i trung c?, nh?ng con r?ng, nh?ng chuong s? thi honh trngnhung gi? dy n c th? l nh?ng b? t?c tuy?t v?ng c?a m?t th? h? v l b?t c? th? g m b?n ph?i tr?i qua.C v s? tay guitar Alternative ni r?ng h? choi dn sau khi nghe nh?c v t?p choi nh?c c?a Nirvana: Alex Troup (For Crashland), Rod Jones (Idle Wild), Mark Greaney (JJ72), Som (My Vitriol)t?t c? d?u b?t d?u v?i nh?ng Smell, About Ngu?i ta c th? khng bao gi? mu?n s? thi?u v?ng nh?ng tay so lo k? thu?t, nhung khng c Kurt, r?t nhi?u cy guitar hi?n nay s? khng bao gi? c?m d?n cy dn guitar. T? Everclear t?i Silverchair, Bush t?i Placebo "Ti d?n v?i ma ty vo m?t ngy, khi con dau b?ng ln t?i d?nh di?m. Tru?c d, ti d ch?u d?ng con dau mn tnh kho?ng 5 nam, c nh?ng lc v?t v, ch? mu?n k?t li?u d?i mnh cho xong, d l m?t do?n trch trong cu?n nh?t k c?a th? linh ban nh?c Nirvana. Nhu v?y, Kurt dy vo ma ty khng ph?i v h?c di dm b?n x?u ho?c mu?n th? hi?n s? n?i lo?n c?a mnh. Nhi?u do?n trong cu?n nh?t k cho th?y, anh r?t h?i ti?c d s? d?ng b?t tr?ng trong tnh tr?ng khng t?nh to, d? r?i sau ny khng th? d?t b? du?c. Trong m?t b?c thu chua k?p g?i, Cobain tm s? v?i b?n: C?u bi?t d?y, ti by gi? tr? thnh n l? c?a heroin r?i. d?n lc ti c?n m?t trung tm cai nghi?n no d gip thot kh?i s? cm d? c?a n. Trong m?t l thu khc, vi?t cho khn gi? hm m?, ca si m?a mai v? chuy?n bo ch d?n d?i r?ng anh mu?n t? t? v kh?ng d?nh, s? chi?n d?u ch?ng l?i s?c ht c?a ma ty: Ti b? dau b?ng v dnh dng c?n sa d? gi?i c?u trong ch?c lt thay cho thu?c gi?m dau, nhung dng l n ch? dem l?i phi?n toi m thi. Tuy nhin, ti s? khng d? m?t m?ng v d? c?a n? ny. D r?t quy?t tm, Kurt v?n bu?c ph?i d?u hng tru?c ch?t kch thch nguy hi?m. Tru?c khi qua d?i vi ngy, anh d trt n?i lng mnh trn trang gi?y: Khi c ngu?i c?nh bo ti r?ng ch?t b?t tr?ng c ma l?c gh g?m, ti d cu?i vo mui h?, nhung by gi?, khi d hi?u ra th qu mu?n r?i. Posted ImageCobain, qu tuy?t v?ng tru?c bi k?ch c?a cu?c d?i, no l ma ty, no l c v? hu h?ng, d tm d?n ci ch?t ? tu?i 27 t?i can nh ? Seattle. M?c d Nirvana gip dua th? lo?i nh?c grunge Seattle ln b?n d? m nh?c, Cobain khng mu?n mnh b? x?p chung v?i cc ban Seattle khc. Anh lun t? khinh mi?t Pearl Jam, v ch? trch v? vi?c nhm ny d an c?p giai di?u c?a Nirvana.

#2 Rock nerver die

Rock nerver die

  Mình mới tham gia

 • Thành viên mới
 • 9 Bài Viết:

Gửi vào 26 March 2003 - 08:07 PM

[u][b][size=18]Ai đã giết KURT COBAIN?Cái chết của thủ lĩnh ban Grunge rock Nirvana, Kurt Cobain dường như là một câu chuyện hoang đường, có nhiều uẩn khúc nhất trong thế giới Hollywood kể từ sau vụ tự tử bí ẩn của ngôi sao Marilyn Monroe. Sau đây là một số điều còn chưa sáng tỏ về cái chết của Kurt…(1) Thật là trùng hợp khi Courtney Love lại bị cảnh sát bắt giữ vì tội tàng trữ ma túy trái phép chỉ vài ngày trước khi người ta tìm thấy xác của Kurt ở Seattle. Thú vị hơn nữa là cú điện thoạị chỉ điểm báo cho tổng đài 991 để bắt giữ Courtney lại chính từ phòng của Courtney trong một khách sạn ở California. Mọi người có nghi ngờ gì không? Phải chăng cô ta đã cố gắng tạo ra cho mình một chứng cứ để chứng tỏ rằng cô ta chẳng dính líu gì đến cái chết của Kurt?(2) Tại sao Courtney lại giấu tên của thám tử tư mà cô đã thuê để theo dõi Kurt từ lúc anh trốn khỏi trại cai nghiện ở California? Cô ta nói rằng cô không biết chồng mình lúc đó đang ở đâu, tin được không? Cô ta không tự đi tìm Kurt được hay sao? Hoặc giả dụ là cô ta đã biết có điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra với Kurt? Cô ta chẳng có vẻ gì là lo lắng đến Kurt lúc anh đang hoang mang, sợ hãi nhất?(3) Trong suốt một tuần mà Cobain mất tích, Courtney đã cố gắng thanh toán cho hết tài khoản thẻ tín dụng của Kurt trong khi những thẻ tín dụng này rất hữu ích cho cảnh sát trong việc lần ra chỗ ở của Kurt. Sau khi Kurt chết, ai đó đã nhiều lần cố mở tài khoản của anh. Đó là ai -kẻ đã giết Kurt chăng?(4) Lực lượng an ninh ở Seattle kết luận cái chết của Kurt là một vụ tự tử. Họ chẳng có hứng thú gì với các vụ rắc rối mà họ cho là nhố nhăng của giới Hollywood. Vụ việc thế là bị khép lại. Tuy nhiên cái-gọi-là “di chúc” của Kurt thật là đáng ngờ vực. Các nhà chuyên môn cũng không thống nhất quan điểm với nhau về việc chữ viết trong “di chúc” có phải là của Kurt hay không.(5) Dường như Courtney luôn là người gặp vận rủi? Kristen Plaff, chơi bass cho The Hole, đã bị chết chỉ 2 tháng sau cái chết của Cobain. Cảnh sát kết luận Plaff chết do dùng ma túy quá liều nhưng gia đình cô khăng khăng phủ định điều này. Tôi còn nhớ trước đây có đọc được một bài báo về Courtney. Love luôn ca ngợi Kristen là một tay bass tài năng và nói rằng cô ta hoàn toàn có thể thành công hơn nữa ngay cả khi cô ta rời bỏ nhóm Hole. Kristen bị chết đúng một ngày trước khi cô rời nhóm Hole. Một chuyện nữa là anh chàng rocker Eldon Hoke đã tiết lộ trong bộ phim về Kurt và Courtney (thực hiện bởi đạo diễn Nick Broomfield năm 1997) rằng Courtney đã thuê anh 50,000$ để mưu sát Kurt. 8 ngày sau xác Eldon được tìm thấy dập nát trên đường ray xe lửa California. Trước đó, năm 1996, vị thám tử của cảnh sát được giao nhiệm vụ điều tra về cái chết của Kurt đã bị giết. Đáng sợ thay Courtney Love!(6) Một số người liên quan đến cái chết của Cobain cũng không đáng tin cậy, họ là những người đã nhìn thấy Kurt trong những ngày cuối cùng :bạn thân của Kurt, Dylan Carson, và người chăm sóc bé Frances. Khẩu súng mà Kurt dùng để tự tử chính do Carson mua. Phải chăng Carson đã biết ý định tự tử của bạn mình mà không ngăn cản? Carson chắc chắn phải biết Kurt đã ở đâu và phải có vài lần liên lạc với Kurt. Còn người chăm sóc bé Frances đã sống ở biệt thự của Kurt ở Seattle rất nhiều ngày. Thế tại sao anh ta lại không biết là Kurt đang ở ngay trong nhà (!)đặc biệt khi Courtney đang tìm kiếm Kurt khắp nơi? Chắc chắn anh ta phải biết nhiều hơn về cái chết của Kurt.(7) Xác Cobain được phát hiện bên cạnh có 3 liều mocphin cực manh có thể gây chết người. Sau khi tiêm rất nhiều thuốc, làm thế nào mà Kurt có thể sắp xếp các tép còn lại rất ngăn nắp vào 1 cái hộp chỉ để cách anh vài thước? Tại sao chiếc bóp nằm ngay cạnh xác Cobain lại bị mở ra? Những nhận xét của cảnh sát về trường hợp của Cobain thật buồn cười, không một người nào sắp chết mà lại đi làm những trò đó cả.Chi tiết quan trọng đáng chú ý nhất là không hề có một dấu vân tay nào trên khẩu súng mà Cobain đã dùng để tự sát, ngay cả các đồ vật xung quanh cũng không có, trên cây bút anh dùng để viết “di chúc” cũng không có dấu vân tay nào. Hãy thử tưởng tượng xem, một người sau khi đã tiêm một liều rất mạnh ma túy, chộp ngay lấy khẩu súng và siết cò…Vậy dấu vân tay ở đâu trong khi xác chết của Kurt hoàn toàn không có đeo găng tay? Chẳng có chút gì hợp lý ở đây cả. Có rất nhiều người tin rằng chính Courtney Love đã mưu sát Kurt Cobain. Tôi không muốn kết luận một điều gì cả khi chưa thực sự có những chứng cứ xác đáng. Nhưng tôi tin rằng không một người vợ nào lại có thể đan tâm giết đi người chồng mình thương yêu, và còn là nguời cha của đứa con mình (mà Kurt và Courtney thực sự chưa có điều gì quá để đến nỗi phải như thế cả). Bản thân tôi cũng rất thích vẻ ngoài hơi "thô" và phong cách mạnh mẽ,tự lập của Courtney Love.Tuy nhiên mọi người cũng đều biết rằng Courtney là một người đàn bà ma mãnh, thực sự còn chưa biết được con người thật của cô ta. Cô ta gây ra tội ác thì rồi cô ta cũng sẽ nhận lấy một kết quả chẳng tốt đẹp gì, đó là quy luật nhân quả của đạo Phật, và cũng là của CÕI NIẾT BÀN.Cái chết của Kurt Cobain sẽ mãi mãi còn là điều bí ẩn đối với các fans của anh và với những ai quan tâm đến tài năng và âm nhạc của anh. Liệu sau này có ai còn nhớ đến Cobain, nhớ đến vị vua của dòng Grunge với khuôn mặt lúc nào cũng đượm buồn này? Khốn nạn, Kurt đã chết rồi... Posted Image

#3 kemque

kemque

  Mình mới tham gia

 • Thành viên mới
 • 1 Bài Viết:

Gửi vào 02 April 2003 - 07:41 PM

Bài viết được lắm!! ! sắp tới ở Hànội có chương trình rockfan Hanội nói về Kurt Cobain đó .mọi người ai rảnh thi đi dự nhá!!!

#4 changtraihaybuon

changtraihaybuon

  Ko thể thiếu âm nhạc

 • Thành viên thứ thiệt
 • 579 Bài Viết:

Gửi vào 02 April 2003 - 07:48 PM

HUYỀN THOẠI NHẠC ROCK KURT COBAIN THÊM MỘT LẦN "THĂNG THIÊN"Posted Image Ngay khi vĩnh biệt cuộc đời 5-4-1994 ca sĩ người MỹKurt Cobain (ban nhạc Nirvana)đã đựơc coi là một trongsố các nghệ sĩ nhạc rock quan trọng nhất thời đại đượctôn vinh thành một huyền thoại của nhạc rock thế giới..........!!!!!!! Một trong số những đoạn cảm động trong các trang nhật kýcủa người hùng bất hạnh này là khi anh tìm cách thoát khỏi sự lệ thuộc vàothuốc giảm đau và heroine một vài tuần trước ngày chết thực sự của mình(trước đó Cobain cũng đã thử một lần tự sát nhưng ko thành ở Roma). Anh đãviết trong thư tuyệt mệnh rằng một ông bác sĩ Baker nào đó đã tuyên bố rằngtình trạng củaanh giống như là của nhân vật Hamlet -rằng anh phảiquyết định lựa chọn cái chết - ngôi sao bạc mệnh đã ghilại như vậy trong nhật ký của mình . Và rồi rốt cuộc ngày 5_4_1994 tại ngôi nhà ở Seattlecủa mình Kurt Cobain (27t) đã thực hiện quyết định nàyanh đã dùng một khẩu súng ngắn bắn vào đầu mình ......Posted Image Lúc sinh thời trong một chừng mực nào đó Cobain - namca sĩ nhạc sĩ sáng tác của ban nhạc Nirvana - được coilà một trong những nhạc sĩ có ảnh hưởng nhiều nhất đến giới nhạc pop- rock,là nhân vật tiên phong của cái gọilà phong trào nhạc Grunge-và đồng thời là một người anh hùng của "thế hệ X"hồi đầu thập kỷ 1990, thế hệ tự thể hiện mình như là những kẻ thua cuộc vàthích được phô diễn bản thântrong những chiếc sơ-mi của các anh thợ đốn gỗ hoặcnhững kẻ biếng lười. Ngày nay Cobain ko chỉ là một trong những nhân vậtlớn trong bảo tàng của những thần tượng pop-rock đoảnmệnh nhu Jim Morrison ,Jimi Hendrix hay ElvisPresleey... mà trước sau như một vẫn là "một trongnhững nhân vật rực sáng nhất của thế giới âm nhạc" như nhận định của tờ New York Times. Ca khuc You Know You're right, nhạc phẩm được rấtnhiều các fan (hiện đã già và chín chắn hơn) của Nirvana khát khao trongđời này, được thu âm ở thời điểm 2 tháng trước cái chết của Cobain, đã giớithiệu với người nghe những đoạn khúc Guitar nổi tiếng được rút từ những cakhúc thành công tầm cỡ thế giới của Nirvana như Smells Like Teen Spirit vaCome As YouAre va thêm vào đó là một lời ca được coi là chung cho khát vọng được...chết của hàng loạt ca sĩ "I will move away from here/you won'tbe afraidof fear" rồi "I have never felt this well".. -với lời ca ngợi quyết địnhđược sang thế giới bên kia như là mộtchiến thắng vượt lên mọi sợ hãi và khổ đau, rồi sau đó là những tiếng đổ vỡkhủng khiếp và người chỉ còn gào lên những tiếng "Pain,pain,pain,pain " đượckéo dài một cách lạ lùng "paaaiiin!!!"Posted Image Lời tuyên ngôn về sự đau đớn này xuất hiện trên toànthế giới- dĩ nhiên là ko phải duới dạng đĩa đơn mà là trong một Album từnglà thành công lớn của Nirvana, nếu ai muốn có ca khúc You Know You're Right(ca khúc đầu đặc biệt ấn tượng song ko phải là một hiện tượng gây chấn độngthế giới âm nhạc ) thì phải mua cả đĩa CD. Theo ban quản lý của bà vợ goácủa Kurt Cobain thì người ta hiện đang dự kiến một đợt phát hành 10 tới 15trieu đĩa trên và việc You Know You're Right đã được phát miễn phí trênIntemet từ nhiều tuần nay cũng ko khiến những người quản lý của CourtneyLove phải lo lắng bởi các fan"xịn"của Nirvana chắc chắn sẽ vẫn mua CD này.Các cuốn nhật ký ko cho thấy một tuần tự nghiêm ngặtvề những gì diễn ra hàng ngày mà gần như là một sựhoà trộn những suy nghĩ và ước mơ. Cobain đã bắt đầu ghi nhật ký từ khi cònlà một thiếu niên . Kết thúc công việc này năm 1994, một thời gian ngắntrước khi tự sát tại Mỹ, tác phẩm này được phát hành dưới danh sách "saochup" tạo nên một sự quyếnrũ "rờn rợn" vì một số đoạn trong bản gốc nghe nói là được viết bằng máu củaCobain . Các fan của Nirvana đã biết những đọan trích trong cuốn hồi ký của ngườihùng nhạc rock này từ cuốn tiểu sử của Cobain Heavier Than Heaven của tácgiả người Mỹ Charles R. Cross, một cuốn sách có phần nào đó giống như mộtsản phẩm đặt hàng củaCourtney Love người đã tranh đấu trong nhiều năm cùng với các đồng nghiệptrong ban nhạc của Cobain để giành quyền sử dụng những di sản của anh giốngnhư Yoko Ono, người vợ góa của JohnLennon. Courtney Love, người mà bản thân cũng muốn tìmkiếm sự ghi nhận về mặt nghệ thuật với tư cách diễn viên (đáng chú ý nhất làphim People vs.Larry Flynt ) và ca sĩ (ban nhạc Hole) đã bị các fan củachồng mình công kích kịch liệt. Khi thì chị bị coi là kẻ hám tiếng "bóc lộtnhững di sản" khi thì bị buộc tội mưu đồ giữ lại các báu vật từ những di sảnnày. Những lời luận tộicho rằng chính Love đã dàn du dun ong chong bi dau daday nang cua minh tội cho ghiền ma túy và thậm chíchính Love là người đã chĩa súng vào Cobain- song theokết quả điều tra của cảnh sát thì đây rõ ràng là mộtvụ tự sát. Các luật sư của Love từng ra tay ngăn cấm một bộphim tài liệu của nhà làm phim người Anh Nick Broomfield cũng như việc pháthành cả một bộ đĩa CD có sử dụng tài liệu cũ và mới của Nirvana - và đặcbiệt ngạc nhiên khi Love cho loại ra từ những tập nhật ký này các chi tiếtcó thể soi rọi vào những góc độ gần như là thầm kín trong cuộc sống tình yêucủa một thầntượng nhạc rock .Cả những thông tin mới về vụ tự tử còn nhiều nghi vấn nàycũng ko hy vọng được thay trong am pham .Posted Image Cobain la tựu trung của nhiều thứ, song ko phai làngười khôn ngoan. Anh là một kẻ mơ mộng cường điệu,giống nhà văn, nhà thi sĩ phap Arthur rimbaud ngườiphơi bày những vết thương, nỗi đau của mình ra ngoài,giống như hoạ sĩ Vincent Van Gogh sống trước hếtCobain là một người mà số phận ko chỉ ban cho một niềmđam mê quá mức mà còn cả tài sáng tác ca khuc nhạcrock lạ lùng. Người con trai duy nhất của một phụ nữ lydị chồng ở Aberdeenwashington đã đạt được sự hoà trộngiữa năng lượng, sự điên khùng của nhạc Punk với chấttinh tế của một ca khúc của The Beatles. "It's Better to bum out than to fado away"(tạm dịch :Thà cháy hết mình còn hơn dần lụi tàn) Cobain đã viếtlên câu này trong lá thư tuyệt mệnh sau chót của anhcâu nói dường như đã làm "cao quý hơn hành động tự sátcủa Cobain "chết trẻ và để lại một thân xác le dapde" đó là một trong những quy luật của lĩnh vực âmnhạc nghiệt ngã này. Kurt Cobain ko hẳn đã để lại phía sau mình một thânxác được khát khao như thế. Song anh đã tặng cho nềnvăn hoá POP một ấn phẩm mới đặc biệt là ấn tượng vềhuyền thoại của một kẻ mơ mộng đầy phẫn nộ, người thàđi vào cõi chết hơn là phản bội những giá trị của mình...

#5 Nuit Bleue

Nuit Bleue

  Âm nhạc hay đấy chứ

 • Thành viên thứ thiệt
 • 98 Bài Viết:

Gửi vào 04 April 2003 - 05:20 PM

2 bác tranh nhau viết thế này check mỏi mắt quá .Rock VN tổ chức tại Việt Xô . tất nhiên là đi rùi Posted Image
0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn